Haarco Raalte

Algemene voorwaarden Gietvloeren Toepassing Algemene Voorwaarden Gietvloeren

Artikel 1 Toepassing Algemene Voorwaarden Gietvloeren
a. Deze voorwaarden gelden nadat zij door een der partijen van toepassing zijn verklaard op een offerte of een overeenkomst voor de levering en applicatie van een gietvloer . Deze voorwaarden gelden eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.
b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze tijdig en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Offerte
a. Voor facturering geldt het daadwerkelijk gelegde aantal vierkante meters, door Haarco Raalte BV gemeten in het werk, ongeacht offerte en opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
b. De vierkante meterprijs is gebaseerd op staffelprijzen. Verandering in het aantal meters bij inmeting leidt daardoor tot aanpassing in de vierkante meterprijs van de opdracht.

 

Artikel 3 Kleur, Samenstelling en Uitvoering
a. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient u rekening te houden met het volgende; in de vloeren en wanden die Haarco Raalte BV legt kunnen ten opzichte van getoonde monsters tijdens de totstandkoming van de overeenkomst:
• lichte kleurverschillen voorkomen;
• glansverschillen optreden;
• lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen;
b. De door Haarco Raalte BV opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van de vloer,wand en afschot zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Kleurmonsters geven een (kleur)indicatie van de te plaatsen vloer. (Kleur)afwijkingen komen voor en horen bij de aard van het type vloer en wand. Oneffenheden in de vloer worden bij applicatie in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat (van de vloer) tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenheden uitdrukkelijk is overeengekomen.
c. UV-filters of alifatische kunststoffen bieden een hoge UV-bescherming en vertragen of verminderen verkleuring door zonlicht. Uiteraard kan, afhankelijk van de kleur, op den duur nog steeds een bepaalde mate van verkleuring van de geleverde systemen optreden. Kleurvariatie kan ook optreden onder invloed van gebruik, slijtage en onderhoud. Met name bij lichte kleuren zal in de eerste weken de kleur enigszins veranderen ten opzichte van het moment van oplevering.
d. Vanwege het vloeibare karakter van de gietvloer zal er altijd een lichte glooiing te zien zijn langs de plinten c.q. muur. Deze dient door de afnemer bijgewerkt of geschilderd te worden na oplevering van de vloer.
e. Haarco Raalte BV betonlook vloersystemen worden op locatie op een werkvloer aangebracht. Ter plekke worden verschillende kleuren gemengd en verdeeld over de vloer. Door het verdelen van het product over de ondervloer vindt verdere vermenging van kleuren plaats. Deze werkwijze impliceert dat de uitstraling van de vloer op locatie wordt bepaald en per project kan verschillen. Deze werkwijze impliceert tevens dat verschillen in uitstraling binnen een vloerdeel en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in hetzelfde project kunnen ontstaan. Dit resultaat past binnen de aard van het product Haarco raalte BV betonlook vloeren.
f. De vloer en wandafwerking is niet bestand tegen schuurmiddelen, zuren, weekmakers en kleurconcentraten. Lees daarom goed het onderhoudsadvies.

 

Artikel 4 Verplichtingen van u als afnemer
Bij de uitvoering van de overeenkomst dient u als afnemer:
a. de ruimte waar de vloer wordt geplaatst ontruimd, schoon en tochtvrij gereed te houden;
b. eventuele kleur- en planningswijzigingen zo vroeg mogelijk door te geven, maar in ieder geval zes weken van tevoren. Alleen zo kan de gewenste planningsdatum gegarandeerd worden.
c. te voorkomen dat vier weken vóór aanvang van de applicatie of nog korter planningswijzigingen plaatsvinden.
d. te voorkomen dat het project in de applicatieweek zelf uitgesteld moet worden, door bijvoorbeeld een onvoldoende voorbereiding. Dit leidt tot doorberekening van de arbeidsuren voor dat project.
e. ervoor zorg te dragen dat de dekvloeren droog (zoals omschreven in artikel 6) zijn bij de aanvang van de werkzaamheden. Tevens bent u als afnemer verantwoordelijk voor de garantie dat in de twee weken voorafgaande aan de werkzaamheden de dekvloer niet meer in aanraking met water of ander vocht is geweest;
f. ervoor zorg te dragen dat gedurende een periode van 24 uur voorafgaand aan de vloerwerkzaamheden tot minimaal 48 uur na aanbrengen van de vloer de temperatuur in de ruimte niet onder de 18 graden komt en de relatieve vochtigheid niet boven de 80%;
g. dat na voltooiing van de werkzaamheden de vloer gedurende 48 uur niet wordt betreden noch dat de gelegde vloer op andere wijze in aanraking komt met vaste en vloeibare stoffen binnen 72 uu na afwerking;
h. voor voldoende water en elektriciteit, alsmede plafondverlichting (dus geen bouwlampen) en verwarming gedurende de werkzaamheden te zorgen;
i. te zorgen dat Haarco Raalte BV de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren, zonder dat andere bedrijven in dezelfde periode in dezelfde ruimtes werkzaam zijn;
j. om te zorgen voor de onbelemmerde toegang tot de plaats waar de vloer- en wand werkzaamheden dienen plaats te vinden onder meer voor aanvoering van de voor uitvoering van het werk benodigde materialen en materieel. Daartoe dient de locatie per bestelbus bereikbaar te zijn;

 

Artikel 5 Garantie
a. Haarco Raalte BV staat in voor de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor de vloer blijkens de overeenkomst is gelegd. Op de vloeren verleent Haarco Raalte BV een garantie voor de periode van 5 jaar, afbouwend. Waarvan 1 jaar vast en 4 jaar afbouwend met 20% per jaar. De garantieperiode gaat in na oplevering van het werk en nadat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen naar Haarco Raalte BV heeft voldaan.
b. Niet onder garantie valt: scheurvorming door werking vanuit de ondervloer of door verzakking, vochtwerking in de ondergrond en osmose, (mechanische) beschadigingen, verkleuringen, lichte spaanslagen of aanzetten c.q. rolbanen in de topcoat, adervorming door werking van de ondervloer en ingevallen vuil in de natte vloer.
c. Valt uw klacht binnen de garantievoorwaarden, zullen wij de vloer herstellen of vervangen. Bij uitvoering van garantiewerkzaamheden is het van belang dat de afnemer de adviezen en instructies van Haarco Raalte bv opvolgt.

 

Algemene voorwaarden Gietvloeren pdf