Haarco Raalte

Algemene Voorwaarden Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Al onze aanbiedingen en transacties geschieden op onderstaande voorwaarden. Afnemers worden geacht door bestelling en of ontvangst van onze zaken met de onderhavige voorwaarden te hebben ingestemd. Afwijkende algemene of bijzondere bedingen van koper of derden zijn voor ons slechts bindend, indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard. Zodanige afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor de transactie, waarop zij betrekking hebben.

 

Artikel 2
Onze offertes zijn, tenzij anders bedongen vrijblijvend. Orders die via onze verkopers worden opgegeven, worden zonder tegenbericht binnen 5 dagen geaccepteerd geacht. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., behoudens in geval van particuliere afnemers en exclusief andere heffingen welke van overheids- wege worden opgelegd.

 

Artikel 3
Ongeacht of al dan niet franco wordt geleverd, komt het transportrisico geheel voor rekening van de koper, behoudens in geval van art 7:11 B.W., zelfs al wordt van ons een tegengestelde clausule op de vervoersdocumenten gevorderd. Wij zijn vrij in de keuze van het vervoersmiddel en bij franco levering slechts verplicht daar te leveren, waar dit met het door ons gekozen vervoermiddel op normale wijze mogelijk De koper is verplicht de zaken daar in ontvangst te nemen.

 

Artikel 4
Geleverde zaken dienen terstond na ontvangst gecontroleerd te worden. Reclames moeten direct schriftelijk bij ons worden ingediend. Indien binnen 8 dagen bij ons geen reclame is binnengekomen, worden de zaken geacht in orde te zijn bevonden en geaccepteerd.

 

Artikel 5
Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleuren finish en omlopen van de pool, welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, dan wel volgens de handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame. Betreft het verborgen gebreken, die uitsluitend bij het gebruik door de consument kunnen blijken, dan kan de reclame door de koper slechts geldend worden gemaakt binnen 10 dagen, nadat deze aan hem zijn gemeld.

 

Artikel 6
Buiten het in voorgaande artikelen bepaalde aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan zaken of letsel aan personen teweeggebracht door zaken door ons geleverd, behoudens in geval van opzet of grove schuld onzerzijds.

 

Artikel 7
Reclames betreffende de rekening dienen binnen 14 dagen na dagtekening bij ons ingediend te worden. Daarna wordt de rekening geacht goedgekeurd te zijn.

 

Artikel 8
Gebreken, die het gevolg zijn van onjuist gebruik, gebrekkig onderhoud of oneigenlijk gebruik, gebreken in het werk ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf. Normale slijtage aan het geleverde werk. Gebreken als gevolg van oneffenheden of bollingen in de wand/ondergrond. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht. Andere van buitenaf komende oorzaak of invloed. Afwijkingen van geringe betekenis. (scheur)vorming op dilataties en/of plaatnaden bij houtskeletbouwelementen en cementdekvloeren, vallen buiten de garantie

 

Artikel 9
Retourzendingen zijn slechts toegestaan na voorgaand overleg, terwijl deze zendingen steeds vergezeld dienen te gaan van een retouradvies, vermeldende datum en nummer van de factuur waarmee deze zaken gefactureerd zijn, de goederen dienen franco retour gezonden te worden.

 

Artikel 10
Annulering of wijziging van de overeenkomst is niet toegestaan, tenzij de uitvoering van de door verkoper aanvaarde leveringsopdrachten, buiten toedoen van de verkoper door enig feit (overmacht) onmogelijk of te bezwaarlijk wordt, onder overmacht wordt in deze verstaan elke onvoorziene omstandigheid, ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze blijkt te zijn verhinderd, dan wel feitelijk onmogelijk is. In dit geval heeft de verkoper het recht de uitvoering geheel of ten dele voor een door hem te bepalen tijd op te schorten of de order geheel of ten dele te annuleren. Als zodanig feit zal onder meer worden beschouwd: oorlog, mobilisatie, in- of uitvoerverboden, energiegebrek, vordering van hogerhand van fabrieken of gebouwen of ondernemingsvermogen, van voorraden of grondstoffen.

 

Artikel 11
Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom, totdat de koper volledig aan al diens betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens ons heeft voldaan, daaronder begrepen eventueel verschuldigde rente en incassokosten. Ons eigendomsvoorbehoud ziet aldus ook uitdrukkelijk op geleverde en reeds betaalde zaken en blijft op deze zaken rusten zolang koper niet volledig aan al diens betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook heeft voldaan. De koper is gerechtigd de zaken bij normale uitoefening van zijn bedrijf te verkopen. Hij is echter niet bevoegd op deze zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht te verschaffen, zo lang de betaling der zaken niet is geschied en hij is verplicht ons er onmiddellijk van in kennis te stellen, wanneer een derde deze tot zich neemt of wil nemen. Worden de zaken voor de volledige betaling ontvreemd, dan gaat de daarvoor verkregen opbrengst resp. de daaruit ontstane vordering over op verkoper. Bij de ontbinding der overeenkomst ingevolge het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden zullen wij het recht hebben de niet betaalde zaken zonder gerechtelijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd ons recht op schadevergoeding ingevolge deze verkoopvoorwaarden.

 

Artikel 12
Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, dient de betaling te geschieden, binnen 8 dagen na factuurdatum netto. Verkoper is gerechtigd het netto factuurbedrag, exclusief omzetbelasting, met een afzonderlijk op de factuur vermelde kredietbeperkingstoeslag van 2% te verhogen. Bij betaling voor of op de vervaldag mag de afnemer het desbetreffende bedrag in mindering brengen op de factuur. Indien betaling niet contant plaatsvindt, dan wel bij gebreke van een betaling uiterlijk op de vervaldag, verkeert koper van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en gebreke, zonder dat daartoe een sommatie, dan wel ingebrekestelling vereist zal zijn. In zodanig geval is de totale nog niet vervallen facturen, terstond en ineens opeisbaar. Wij hebben steeds het recht te leveren onder rembours. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op onze Bankrekening of Giro der Bank, tevens hebben wij het recht per wissel te beschikken. Indien de koper ons niet binnen de overeengekomen termijn betaalt zijn wij ten allen tijde gerechtigd, te onzer keuze de onderhavige order terstond, voor zover niet uitgeleverd, te annuleren, dan wel verdere levering op te schorten tot het verschuldigde bedrag geheel is voldaan. Kosten van retourwissels of kwitanties, protesten gerechtelijke incassering of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten wegens niet tijdige betaling komen volledig te rechte van de koper. Uit het enkele feit, dat verkoper zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van koper tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. In geval van incassomaatregelen het faillissement van koper wordt aangevraagd is deze eveneens de in het desbetreffende arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementsaanvrage verschuldigd. Indien onze vordering niet binnen 30 dagen wordt betaald, zijn wij gerechtigd deze te verhogen met een rente van 1 % per maand, ingaande één maand na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13
Ingeval van overtreding van een van deze bepalingen van deze verkoop- en betalingsvoorwaarden heeft Haarco het recht alle met de betrokken afnemer gesloten overeenkomsten zonder dat er enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist zal zijn ontbonden te verklaren, onverminderd alle aan toekomende wettelijke rechten.

 

Artikel 14
Alle geschillen, welke mochten ontstaan in verband met leveranties in zowel binnen- als buitenland zijn onderworpen aan het Nederlands recht en worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen wiens ressort verkoper is gevestigd, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen.

 

Voor gietvloeren gelden aanvullende voorwaarden.

 

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden van:
Haarco
Marktstraat 23
8102CH
Raalte